Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je TEKON CZ, s. r. o., ,Šenovská 1839, 735 41 Petřvald,IČO:25871552 DIČ: CZ25871552 a kupujícího pro nákup v internetovém obchodě www.proenzym.cz. Podmínky jsou platné od 10.4. 2014. Prodávající nabízí v internetovém obchodě následující sortiment zboží: enzymatické přípravky, odmašťovací přípravky, úpravny vody. Právní vztahy vzniklé ze smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy - ve vztahu ke kupujícímu, kterým je spotřebitel zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Právní vztahy s kupujícím, který je podnikatelem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník s tím, že ustanovení tohoto zákona o spotřebitelských smlouvách se vůči podnikateli neuplatní. Pro účely nákupu je za spotřebitele považována právnická či fyzická osoba, která nakoupila na e-shopu prodávajícího zboží za jiným účelem než pro podnikatelskou činnost. Pokud je v těchto podmínkách použit pojem věc, rozumí se tím zboží, které je předmětem kupní smlouvy.


Ochrana osobních údajů

Při zpracování osobních údajů se prodávající zavazuje dodržovat ustanovení zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující-spotřebitel souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro vedení uživatelského účtu a pro zasílání obchodních sdělení. Těmito osobními údaji jsou zejména jméno, příjmení, doručovací adresa, emailová adresa a telefonní číslo kupujícího. Kupující souhlasí se shromažďováním a zpracováním osobních údajů prodávajícím a se zasíláním obchodních sdělení na svou emailovou adresu. Smlouvy uzavřené s kupujícím a osobní údaje týkající se kupujícího jsou prodávajícím v nezbytném rozsahu archivovány v elektronické podobě a jsou přístupné pouze prodávajícímu.


Cena zboží, kupní smlouva

Kupní smlouvou se prodávající zavazuje kupujícímu prodat zboží, které je předmětem koupě, umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu a náklady na jeho dodání. Vlastnické právo k prodávanému zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny.Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího jejím převzetím. Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího i tehdy, když mu prodávající umožnil věc převzít a kupující ji z důvodů spočívajících na jeho straně nepřevezme. Kupující souhlasí s uzavřením kupní smlouvy prostřednictvím komunikačního prostředku na dálku. Prodávající neúčtuje kupujícímu náklady na použití komunikačních prostředků na dálku. Náklady na použití těchto komunikačních prostředků si nese kupující ze svého, a to v ceně, kterou má sjednánu se svým operátorem komunikačních služeb.Ceny, za které prodávající prodává zboží, jsou aktuálně uvedeny na webových stránkách prodávajícího, a to jak bez DPH, tak včetně DPH. DPH nebude účtováno kupujícím s platnou registrací plátce daně z přidané 
hodnoty se sídlem a místem dodání v zahraničí, a to jak v zemích EU tak mimo ně. Kupující musí prodávajícímu splnění této podmínky prokázat, přičemž místo registrace kupujícího musí souhlasit s údajem o registraci uveřejněným na webových stránkách systému VIES. Na eshopu Proenzym.cz není možné platit jinou měnou než CZK. V ceně jsou obsaženy veškeré poplatky vztahující se k prodávanému zboží a balné. V ceně nejsou obsaženy náklady na dodání zboží. Platnou je ta cena zboží, 
která byla na webových stránkách prodávajícího zveřejněna v den zaslání objednávky kupujícím. Zboží dodává prodávající kupujícímu prostřednictvím České pošty. Cena dodání se řídí zemí dodání a hmotností či velikostí balíku. Pro výpočet hmotnosti balíku se vychází z platného ceníku České pošty. K celkové hmotnosti se přičítá smluvní hmotnost obalu. Výše poštovného je patrná v okamžiku vložení zboží do košíku. Splňujete - li podmínky pro osobní odběr, tento není jakkoli zpoplatněn. Není-li s kupujícím sjednáno jinak, prodávající nepožaduje uhrazení zálohy na kupní cenu zboží. Cenu zboží uhradí kupující prodávajícímu takto:
- prostřednictvím doručovatele zásilky zboží – při doručení na dobírku,
- po zaslání faktury platbou předem na účet prodávajícího
- osobně při převzetí zboží
Volba způsobu úhrady kupní ceny včetně nákladů na jeho doručení přísluší prodávajícímu. Prodávající neuzavírá s kupujícími smlouvy na opakované plnění ani smlouvy na dobu neurčitou. Kupující předkládá prodávajícímu objednávku na zboží na formuláři vystaveném na stránkách internetového obchodu tak, že zašle vyplněný objednávkový formulář na adresu:www.proenzym.cz

Doručená vyplněná objednávka je považována za návrh kupní smlouvy a kupní smlouva se považuje za uzavřenou potvrzením objednávky ze strany prodávajícího za přijatou potvrzovacím e-mailem zaslaným nejpozději ve lhůtě do jednoho týdne od doručení objednávky. Takto vzniklou kupní smlouvu lze měnit či rušit jen dohodou obou stran. Prodávající neodpovídá za chyby způsobené přenosem dat. 

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními

podmínkami a že s nimi souhlasí.


Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část v případě, že zboží již není v okamžiku doručení objednávky skladem. Prodávající je povinen informovat kupujícího emailem o stavu přijaté objednávky s uvedením chybějících či upravených položek objednávky. Pokud není objednávka přijata zcela v souladu s požadavkem kupujícího, může kupující od kupní smlouvy odstoupit. Nabídka zboží v internetovém obchodě není ve smyslu § 1732 občanského zákoníku považována za návrh kupní smlouvy.

Odpovědnost za vady

Práva po povinnosti prodávajícího a kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zákon č. 89/2012Sb.).Prodávající odpovídá za to, že věc nemá při převzetí vady. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že v době kdy věc převzal:
- má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání
-takové vlastnosti, které prodávající uvedl v nabídce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu věci
- se věc hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo ke kterému se věc používá
- věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Pokud se vada na věci projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. U spotřebního zboží je kupující-spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vad do dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, což se netýká:
- zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána,
- na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
- u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo při převzetí kupujícím,
- vyplývá-li to z povahy věci.
Záruční doba dvacet čtyři měsíců se vztahuje výlučně na kupujícího-spotřebitele, nikoliv na kupujícího-podnikatele. Záruční doba 
počíná běžet od okamžiku předání věci kupujícímu. Kupující nemá právo ze záruky, pokud byla vada na zboží způsobena vnější událostí po jeho převzetí.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetí věci věděl, že věc má vadu, nebo tuto vadu sám způsobil.
1. právo kupujícího při podstatném porušení smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy má kupující právo:
- na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící 
věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada 
týká jen součástí věci, může kupující požadovat jen výměnu této součásti. 
Není-li to možné, může kupující od smlouvy odstoupit. Je-li to však 
vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména pak lze-li vadu odstranit bez 
zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady:
- na odstranění vady opravou věci,
- na přiměřenou slevu z kupní ceny,
- odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu při oznámení vady bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující následně změnit bez souhlasu prodávajícího. Toto neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že je neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od smlouvy odstoupit. Pokud kupující nezvolí své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení kupní smlouvy (viz dále). Kupující spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, kdy prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli způsobilo značné obtíže.
2. právo kupujícího při nepodstatném porušení smlouvy
Pokud je vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Pokud prodávající neodstraní vadu věci včas, nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit. Právo na dodání nové věci nebo na výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt 
vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující právo i od smlouvy odstoupit. Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.
Práva z odpovědnosti za vady uplatňuje kupující-spotřebitel u 
prodávajícího na adrese:

TEKON CZ, s.r.o.

Šenovská 1839

Petřvald 

735 41


Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O reklamaci rozhoduje prodávající ihned, nejpozději do tří pracovních dnů. Tato doba se prodlužuje přiměřeně v případě, kdy prodávající předává věc k odbornému posouzení vady. Reklamace vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 
pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude mezi prodávajícím a spotřebitelem dohodnuto jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. V případě oprávněné reklamace má spotřebitel nárok na náhradu nákladů, které mu v souvislosti s reklamací vznikly. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů, které na uplatnění práva z vad vynaložil. Současně nemá prodávající nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud ze strany spotřebitele nedošlo k jednání, z něhož se dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv.

Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku (v internetovém obchodě) a bylo-li k zaslání zboží použité České pošty, má kupující – spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodů. Spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě do čtrnácti dnů. Tato lhůta běží:
- jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je dodání jedinou zásilkou ode dne převzetí zboží,
- jde-li i kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
Písemné odstoupení od kupní smlouvy lze prodávajícímu doručit:
- emailem na adresu: denisa.konarska@atlas.cz
Pokud bude odstoupení od smlouvy zasláno na email, potvrdí prodávající spotřebiteli bez zbytečného odkladu přijetí tohoto písemného odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho 
základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání. Na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započítat své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, není prodávající povinen vrátit spotřebiteli přijaté peněžní prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že prodávajícímu zboží odeslal.
Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, zašle nebo předá na své náklady prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy vše, co na základě kupní smlouvy nabyl. Spotřebitel je povinen vrátit zboží úplné, s kompletní dokumentací, byla-li součástí plnění, a to nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním obalu, ve stavu a v hodnotě, v jakém zboží převzal. Pokud bude vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, 
bere spotřebitel na vědomí, že prodávajícímu vzniká vůči spotřebiteli nárok na náhradu škody takto vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Spotřebitel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy ani požadovat dodání nové věci nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To 
neplatí, došlo-li ke změně stavu věci v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li spotřebitel věc ještě před zjištěním vady, nezpůsobil-li spotřebitel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním nebo opomenutím, nebo prodal-li spotřebitel věc ještě před zjištěním vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí spotřebitel prodávajícímu, co ještě vrátit může a dá prodávajícímu náhradu od výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámí-li spotřebitel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od kupní smlouvy.

Termíny dodání zboží

Objednávky vyřizuje prodávající obvykle do 2 pracovních dnů. Zboží je doručeno kupujícímu zpravidla do 24 hodin po předání zásilky k dodání. Zásilky vrácené z důvodu spočívajícího na straně kupujícího jsou opětovně zasílány jen na požádání s tím, že prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu další poštovné.

Závěrečná ustanovení

Kupující je povinen při dodání zboží zkontrolovat stav přejímané zásilky. Podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou (je např. poškozená, neúplná). Pokud kupující takovou zásilku převezme, je nezbytné, aby stav zásilky a rozsah jejího poškození popsal v předávacím protokolu přepravce. Kupující bere na vědomí, že je povinen stav neúplné nebo poškozené zásilky oznámit prodávajícímu na jeho emailové adrese: 
drimalova@tekon.cz, sepsat s dopravcem protokol o škodě a tento bez zbytečného odkladu zaslat emailem nebo poštou prodávajícímu.


Prodávající nevystavuje certifikáty původu zboží EUR1 a rovněž ve fakturách neuvádíme preferenční věty potvrzující původ zboží. Prodávající si vyhrazuje právo na úpravy či změny těchto všeobecných obchodních podmínek.
Tyto obchodní podmínky ruší dříve účinné obchodní podmínky eshopu www.proenzym.cz